is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33 AUGUSTUS 1799. 1015

reiken der oogmerken deezer Wet volvaardig zullen mede werken, alles boven en behalven dat die geene welken bevonden zullen worden, het oogmerk gehad te hebben van hetzelve uitcevoeren, naar eenigeplaatzen alwaar Magazynen voor Buitenlandfche Rekening worden aangelegd , ofte anderzins ten gebruike van den Vyand, naar gelang der omftandigheden met Confinement, aan den Lyve, ja zelfs met den dood zullen worden geflraft.

En zal Extract deezes gezonden worden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, om daarvan by Publicatie den Volke kennis te geven , en met last om te zorgen dat byaldien eenig Haver, Hooy of Stroo, word vervoerd, de noodige ordres wordendaar gefteld om den uitvoer dadelyk te beletten.

En zal dit Befluit overeenkomflig het 60. Articul der Staatsregeling, aan de Tweede Kamer ter bekrachtiging worden gezonden, met en benevens de Misfive van 't Uitvoerend Bewind, en het Rapport, alles in originali. {Zonder refumtie.")

Ingevolge het 17. Art. van het Reglement van orde voor deeze Vergadering geprocedeerd zynde, toe de benoeming van eene Pra?fident voor de eerstkomende veertien dagen, is daartoe verkooren de Burger Reprasfentant A. J. Verbeek, waai van by Extract deezes, zoo aan de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, als aan het Uitvoerend Bewind zal worden kennis gegeven, om refpeétivelyk te ftrekken tot derzelver informatie en naricht. {Zonder refumtie.')

Voorts heeft de Prsefident, de Vergadering in een Committé Generaal geconverteerd, en dezelve gecontinueerd tot heden nademiddag ten half twee uuren.

GE-