Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-2 2 SEPTEMBER 1799.

kunnen aarfelen, om het Uitvoerend Bewind met een nieuw confent tot de keering van het naderend gevaar te voorzien, en eindelyk heeft de dadelyke aanval op onze Kusten, de werkelyk gelukte inval met eene aanzienelyke Macht, nieuwe pogingen tothetkeerenvandenzelven, noodzakelyk gemaakt, welke voor de Financie te treffender zyn, naar mate dat de meeste betaalingeii naauwiyks eenige de minite uitltei kunnen toelaaten.

Heefc dus ieder beminnaar van zyn Vaderland, met eene bewonderende goedkeuring , de buitengewoone werkzaamheid gezien, in weinig tyds, tot weering van den Vyand aangewend, klopt elk wel geplaatst hart, wanneer hy de Bataaffehe Burgermacht alomme zietwedyveren, alomme ziet uittrekken, om de moedige pogingen der bezoldigde Krygsmacht, met onverfchrokkenlieid te onderlteunen, vleidt zich een waar Bataaf, met de gegronde hoop, om door deeze vereenigde en wel beftuurde maatregelen, de zaak der Vryheid te zien zegepraalen. Ëen ieder, welke met den ftaat der zaaken eenigzints bekend is, een ieder uwer in hetbyzonder, Burgers Repraifentanten ! gevoeld volkomen, dat zulk een bovenmuatige infpanning der Volkskrachten, niet is mooglyk geweest, zonder de financiëeie berekening op een minder bedreigd tydflip gemaakt, voor een ged.elte te doen misflaai;, en, zonder die middelen onmqoglyk te maaken, anders zo zeer gefcliikt, om de direélie gaande ie houden.

Dus gevoelt een ieder uwer, de Cas zonder buitenge* woone middelen fpoedig geheel zoude zyn uitgeput; en tevens, dat het thans, vermids men zich van ne laatst gearresteerde Anticipatie, nieitegenttaan Je den door fomxnige Ingezetenen betoonden vaderlandfchen yver, geene aan den nood geëvenredigden hulp kan voorflellen, thans , daar het om de zaak van het Volk, daar het om het behoud der Staatsregeling, welke hetzelve heeft aangenomen, welker handhaving wy alle zo pleatig hebben beloofd, daar het om aller lyf, eer en goed, te doen is; geene andere keuze overblyft, dm van het middel, het welk het voorgefteld doeleinde kan bereiken, op eene regelmatige, fpoedige, en zo voor de Ingezetenen, als voor den Lande, het minst drukkende wyze gebruik te maaken.

Sluiten