Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15* 6 SEPTEMBER 1799.

zelfs confideratien en advis, op de Requeste van Hendricus Berends, woonende te Friezenveen, in hec Departement van den Ouden Tsfol; daarbv verzogc hebbende dispenfatie der Wet, welke in het voormalig Gewest Overysfel,het Huwelyk eenes Weduwnaars, met de Zuster zyner overledene Huisvrouw verbiedt, ten dien einde zyn voorgenomen Huwelyk te kunnen voltrekken met Hermina Gerrits, zynde de Zuster van wyle zyne Huisvrouw.

En de tweede en derde leezing daar van, op den a deezer, en heden gefchied zynde, heeft deeze Kamer beflooten'. het verzoek van den Suppliant mids deezen te accordeeren, en dienvolgens aan hém, met dispenfatie derprohibicive Wet,hier boven omfchreeven, te permitteeren, om zich in den echt te kunnen begeven met de voornoemde Hermina Gerrits.

En zal Extract, deezes , met byvoeging van de voorfz. Requeste, in originali, worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, om deswegens de nodige dispenfatie te verleenen.

En zal dit Befluit, ingevolge het fTo Articul der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer, met en benevens de voorfz. Requeste en Misfive, in originali.

By refumtie gedelibeteerd zynde, over de Requeste van J. S. IV'entholt, den 29 Augustus 1.1., ter Vergadering vcor de eerftemaal geleezen; daarby, in qualiteit van Executeur Testamentair, van den Boedel en Nalatenfchap van wylen J oh anna Vers feit, verzogc hebbende, dat het aan hem moge worden gepermitteerd, om by den aanftaanden laatflen Termyn der Geldheffing op de Bezit .ingen in eens te betaalen, het geen hy Requestrant bevonden heeft, dat wegens voorfz. Boedel te weinig zoude betaald zyn, by de reeds afgelopen drie Termynen dier Heffing. En

Sluiten