is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a3 SEPTEMBER 1799. 6"33

de Directie, voor den tyd van twee jaaren, te rekenen van primo January 1799, toe ulcimo December 1800, eene jaarlykfche toelaage van ƒ 3536: 15 te accordeeren, en zulks op zodanige wyze, als by hetzelve advis Raat vermeld; refereerende zich verders het Uitvoerend Bewind, ten aanzien van de restitutie der gedaane voori'chotten door der Requestranten Penningmeester, aan hec geadvifeerde door hetzelve op dac poincT, by Misfive van den 16 deezer, No. 95._

En gedecreteerd, de voorfz. Misfive en Requeste,/;: originali, te Hellen in handen van de Burgers Reprafencanten Daendels, Ris, Dacosta Aihias* Schimmelpenninck, Kniphorst, Lewe en Ondorp, om daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratien en advis.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier, den 18 deezer, fub No. 114; houdende, in vol ge van, en eer voldoening aan hec Decreec van den 22 IVjaarc 1.1., deszelfs bericht, confideraciën en advis, op de Requesce van Dykgraaf en Gezworens vin den Muyen-Polder, annex de Dykagie, onder de Stad en Lande van St. Maartensdyk; daarby verzogt hebbende, dac aan den gemelden Polder, voor den cyd van 14 jaaren, mogte worden verleend vrydom van alle grondlasten, zo op Dykers Gemëencen als Vroonen; midsgaders van alle honderdftc Penningen op de Tienden , Dyk en Gorfettingen, aanvang nemende mee den Jaare 1798.

Tendeerende heczelve advis, om aan de voornoemde Requestrmcen, ten behoeve van derzeUer Pol ier, te accordeeren eene jaarlykfche fubfidievan /"2946:5:1a, voor den tyd van twee Jaaren, ingaande i januar/ Rr 3 U-