is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*7 SEPTEMBER 1799. §3*

en byaldien zy, niet tegenftaande dit, zich in ftaat zouden bevinden, om deswegens te rapporteeren ,_verwagt zv anderdeels de confideratien van de refpective Comnusfiën gechargeerd geweest met het ontwerpen derlnitructien voor de onderfcheide Agenten , met relatie tot het getal der daar by noodig zynde Geëmployeerdens, ingevolge Ul. Befluit van den ai Augustus laatstl.

Naardien uwe Commisfie dus buiten ftaat is, om aan dit Ulieder en ook haar verlangen voor als nog te beantwoorden , vermeent zy echter, dat intusfchen de Geemnloveerdens, hier vooren omfchreeven, niet buiten betaaiing hunner Traktementen kunnen gelaaten worden , vermits zeer veelen van hun van hetzelve met een Huisgezin moeten fubiisteeren , en zonder voldoening in tyds van dat Traétement in verdrietige en onaangenaatne omftandigheden zouden kunnen geraaken , het geen vooral thans plaats zoude kunnen hebben, daar een ieder met het einde van deeze Maand de voldoening van den vierden termyn, in de voorbetaaling op de Bezittingen , moet presteeren , en dus die geenen der meergemelde Geëmployeerden , welke in de termen van betaaling vallen, zich vóór den tyd, als waar op zy gerekend hadden te moeten fourneeren, door de gedecreteerde vervroeging van deezen termyn , zich van hunne comptante penningen hebben moeten ontdoen, ten einde hunne verplichting naar te komen. ,

Om welke redenen dan ook uwe Commisfie vermeend, dat aan het verlangen van het Uitvoerend Bewind kan worden voldaan, op den voet en wyze, als by Decreet van den 9 January Uh is bepaald geworden, en in vertrouwen , dat behoorlyke zorge gedraagen worde, dat, by aldien eenige Traktementen vermindering mogten ondergaan, zo voor het belang van den Lande, om het meerdere genootene te kunnen korten, als voor dat der Geëmployeerden, om hun, by de voldoening van het laatfte quartaal van dit jaar, niet geheel of voor het erootfte gedeelte van het genot van hetzelve te frustreeren, de noodige precautie worde gebruikt, om, in het opmaaken der Ordonnantiën, daar op het vereischt reguard

te liaan. _

Op