Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i i OCTOBER 1790.

T» Request, Burgers Rcprxfentnnten! hebt Gylieden goedgevonden te (tellen in handen van de Burgers Repraefentanten Daende/s, en verdere Gecommitteerden, ten einde der Vergadering te dienen van confideiatiën en advis.

Ulieder Gecommitteerden , Burgers Reprasfentanten! hebben gezegde Requeste geëxamineerd en overwogen, en zyn van gedachten, dat, daar den Requestrant zyn verzoek fundeert op de onzekerheid, of door hem wel zal genoten worden, het effect der testamentaire dispofitie, waar by aan hem eenig Capitaal is toegekend, welke onzekerheid profltiëerd uit het door zyn Broeder Adriaan formaat gepleegde, verzuim van niet, of ten minften niet ter behoorlyker tyd te hebben voldaan het Recht op de Collateraaïe Succesfie, waar over thans Procedures zyn geëntameerd, die nog aanhangelyk zyn, en den Suppliant, zoo hy vermeend, buiten de imgelykheid Hellen eene behoorlyke berekening te kunnen maaken.

Dat deeze argumenten geene redenen kunnen opleeveren , om den Suppliant te verklaaren voor diligent.

Eensdeels, om dat het aan den Suppliant vry (laat zyne eigene rekening te maaken, behoudens dat hy zich voor de Commisfie van O iderzoek naar behooreu kan verantwoorden, van aan zyne verplichting te hebbeia voldaan, en anderdeels, vermits hem ahyd het recht competeerd, om het nadeel door zynen Broeder Afriaan formaat veroorzaakt, van hem te vorderen, en op zyne Eigendommen te verhaalen.

Waarom Ulieder Gecommitteerden dan ook geene zwaarigheid maaken Ulieden te advifeeren, het by de Requeste gedaan verzoek om te wonen verklaard voor diligent, te declineeren en te wyzen van de hand.

Onderwerpende enz.

(geteekend)

E. A. DAENDELS. W. R.IS.

DA COS TA ATHIAS. E. LEWE.

En

Sluiten