is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ip )

tcvtren, dat wy Olieden in ernftige overweging geven, en met aandrang op gronden van billykheid, gelykheid en eenheid verzoeken, om een diergelyk befluk, als door liet Beftiiur van Holland, in het Adres gemeld, omtrent Doove en Stomme Ingezetenen van Holland is genomen, en voldaan word, ■ door Uliedcn tot alle Gewesten der TiataarTche Republiek werde geëxtendeerd, en daar omtren t aiie Gewesten'gelyk gefield.

Waar mede wy Ulieden bevelen in de befcherming de Allerhoogften;

C. STAR LICHTENVOORT, vt. Ter Ordonnantie van dezelve,

Groningen den A. B. TRIP, Secretaris,

co. july 170 <• • 1

het vyfdeiaarder lataaffctie Vryh.

B 3 Uoufd'