Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§> OCTOBER 1799, 305

Ik ftel nan de Vergadering voor om te verklaaren, dat

onze vei ëenigde Bataaffche en Franfche Legers , door de overwinning op den 6. deezer behaald, en de daarop gevolgde voordeelen , niet ophouden zich aan het Vaderland verdienttelyk te maken.

En heeft de Vergadering met genoegen en toejuiching de voorfchreeve heuchelyke tyding aangehoord » dezelve Misfive aangenomen voor notificatie, en voort* befloten dezelvcn met de gedaane aanfpraak te doen drukken en aan de Leden te distribueeren.

En voorts in aanmerking genomen zynde, dat niet re fpoedig de goedkeuring der Vertegenwoordigend Lichaam aan de Republikeinfche Franfche en Bataaffche Legers, welke door nieuw behaalde overwinning op den Vyand, zich dedistingueerd en daar door den Vaderlande eenen algemeenen dienst toegebragt hebben, kunnen worden kennelyk gemaakt, heefr de Vergadering verklaard, dat 'er is onverwylde noodzaaklykheid.

En wyders daadelyk befloten, micsdeezen te verklaaren, dat de vereenigde Bataaffche en Franfche Legers door de overwinning op den 6. deezer behaald, en de daar op gevolgde voordeelen, niet ophouden zich aan de Bataaffche Republiek verdienstelyk te maken.

Zullende Extract deezes worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, met lasc tevens, om van den inhoud deezes de gemelde Legers op degefchikfte wyze kennis te doen geven en des Prsefidents gedaane aanfpraak in beide de 7'aalen gedrukt, onder de Legers te disrribueeren, ten welken einde Copie dier aanfpraak aan het voornoemd Bewind , zal worden gezonden.

En zal dit Befluit, overeenkomflig het 60. Articul

dtr Staatsregeling; , ter bekrachtiging worden gezon •

den-

Sluiten