Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 OCTOBER 1799. 455

fchreeve Requeste, in originali, worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, tot informatie»

De Commisfie tot het werk der Penfioenén, in een Committé Generaal benoemd, by Decreet van den 6. Juny laatstleden, verzogt zynde der Vergadering te advifeeren, op de in derzelver handen geftelde Requeste van G. A. Boreel de Mauregnault, gepenfioneerd Major in dienst van de Bataaffche Republiek, daarby verzogt hebbende continuatie van het aan hem in die qualiteit toegelegd Penfioen.

Heeft, by monde van den Secretaris, ter Vergadering uitgebragt het hier navolgend Rapport :

BURGERS REPRESENTANTEN!

Het behaagden Ulieden, om by Befluit van den 6. Juny 1799', te ftellen in handen der Commisfie , tot het Werk der Penfioenén, in een Committé Generaal benoemd» de Requeste van G. A, Boreel de Mauregnault, Lieutenant Colonel, en Gepenfioneerd Major van het Regiment Mariniers, voorheen van den Lieutenant Generaal Douglas , daarby, als het ware ter voldoening aan Articul 5 eu 7. van het Decreet der Conftitueerendc Vergadering van den 12. February 1798., overleggende eenige Documenten, en verzoekende als nu met de continuatie van deszelfs Penfioen te mogen worden begunstigd.

Het oogmerk uwer Vergadering, by het opgemeld Befluit geweest zynde, dat uwe Commisfie op voorfchreeve Requeste en Byiagen het noodig reguard zoude liaan, heeft zy de eer te rapporteeren.

Dat de Requestrant by de middelen van het door hem geteekend Request, de by Articul 7. gevorderde verklaaring gedaan, maar zich tot geen verdere dienst, ingevalle de nood des Vaderlands zulks van hem vorderde, aangeboden hebbende, niet kon gezegd worden aan den inhoud F f va»

Sluiten