Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

456 14 OCTOBER 1799.

rm voorfchreeve Articul van Uiieder voornoemd Decreet, genoegzaam te hebben voldaan.

Dat bovendien , de Requestrant by deszelfs nader Request; wel heeft overgelegd, een Certificaat door de Municipaiiteit van Nvmegen , nopens zyn gedrag in de jaaren 17^6. en 1787. (geduurende dewelke hy gezetrd wordt aldaar Guarnüben gehouden te hebben), doch daar hst overbekend is, dat het Regiment van Douglas voornoemd, geduurende opgemelden tyd op meer plaatfen in Guarnifoen is geweest,' en van het gedrag des Requestrants aldaar niets cónlleerd, zoo is dit Document uwe Commisfie voorgekomen, almede ongenoegzaam te zyn, en aan het gerequireerde by Articul 9. van het meergemeld Decreet geenzins te beantwoorden.

Óm welke reden, uwe Commisfie dan o^k van oorde el is, dat het verzoek van den Requestrant, voor als n g bdioord tc worden gedeclineerd en gewezen van de hand.

Onderwerpende enz.

En is, conform hetzelve Rapport, gedecreteerd, het verzoek van den voornoemden Suppliant mitsdien, voor als nog, te declineeren en te wyzen van de hand.

En zal Extract deezes, met byvoeging van voorfchreeve Requeste en Bylage, in originali, worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, tot informatie.

De Burgers Reprsefentanten Jppelius en verdere, by Decreet van den 2. deezer Gecommittee-rden, ten examen van de Requeste van G. JV- van der Siays, gewezen Clercq ter Nationale Cancela ye; daarby verzout hebbende continuatie van het Penfioen, hem, by Decreet der voormalige Nationale Vergadering, van den 19 December 1797-, zyn leven lang gedu •) rende t©?geVgd.

Hebben rer Vergadering uitgetrapt het hier navolgend Rapport:

Sluiten