Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s6 OCTOBER 1790:

De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bacaaffchen Volks, gehoord hebbende het Rapport eener perfoneele Commisfie, uit haar midden, op twee Misfives van de Kamer Judiciëel der Stad Dordrecht en deMerwede, de eerfte' gefchreven den 20. Juny, en de. laatfle den 13. September laatstleden ; daarby verzogt hebbende te worden geïnformeerd, hoe dezelve zich zoude hebben te gedragen, nopens de klagten van Ouders, die hunne minderjaarige Kinderen uit den dienst van den Lande, waar toe zy zich, buiten hunlieder Ouderlyk confent, by de gequalificeerde Wervers hebben laaten engageeren, komen te reclameeren; en of de bepaaling van den ouderdom der te engageeren Perfoonen, in Militairen dienst, van 16, tot 45. jaaren, door den Agent van Oorlog gemaakt, iets meer in zich bevat dan alleen een rigtfnoer'voor de gequalificeerde Wervers •, ofte wel dat zulks ook voor minderjaarigen verbindend is; en of dus het gemeene rechr , dat geene minderjaarigen, buiten hun Ouderlyk confent, een wettig contraéï. kunnen aangaan, hier door word gehouden voor gederogeerd; en of dusdanige minderjaarigen, wanneer dat recht door de Ouders word gereclameerd, niettegenftaande die reclame, viafatla tot het prses-' teeren van den dienst moeten worden genoodzaakt ?; Gelyk mede op eene Misfive van het Uitvoerend Be, vind der Bataaffche Republiek, gefchreven den^. Augustus laatstleden ; houdende deszelfs confideratiën en advis op de eerstgemelde Misfive'van de. Kamer Judiciëel der Stad Dordrecht en de Merwede.

En in aanmerking neemende, dat omtrent alle zaar ken, welke betrekking hebben tot de verdediging des , Vaderlands, tegens deszelfs talrykevyanden,de mees-

M' ' ; » Kk 5 k>.

Sluiten