is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

584 18 OCTOBER 1799.

Collecteurs, by hunne te doene rekening, behoorlyk te worden verantwoord : — en deeze voorzorge van af haaling door de Gemeente-Beftuuren, was daardoor al aanltonds noodzaaklyk , om dat 'er fómmige Gaarders wierdén gevonden, welke hunne termynen op'sLands Comptoiren, in niets waardige Adfignaten wisten te voldoen, waarvan zy, of reeds in klinkende Munt de aandceien der Ingezetenen hadden ingevordert, immers naderhand weigerde die in Adfignaten te ontfangen, het welke eene te verregaande onbillykheid veroorzaakte.

Anderdeels, om dat door het geproponeerde der Municipaliteit aan den Collecteur, niet zoo zeer het Decreet der Confiituëerende Vergadering fchynt in het oog gehouden te worden, namelyk, om dat niet de verkende remisfie direct tem behoeve van de Gemeente , maar wel tot verligting van den opgevolgden Collecteur, zoude verftrekktn; aangezien de geremitteerde fomme zoude worden geëmployeerd tof afbetaaling der drie eerfte termynen op de gemeene Middelen over den jaare 1797., waar voor in allen geval, den Gaarder over dat jaar aanfpraaklyk en executabel is.

En eindelyk, dat de woorden van het verzoek der Municipaliteit, eene afwyking van de generaale Wetten over dit onderwerp geëmaneerd, en door de Rcprajfentanten van het voormaalig Gewest Bataafsch Braband, van den 3. February 1797. gecontinueerd, aan dei, dag legd: immers zegt de Municipaliteit, dat deszelfs verzoek, in dit iingulier geval, en zonder eenige comequentie tot andere gevallen, mag worden ingewilligd.

Boven dien zyn de middelen, waarop de evengemelde Refolutie, van voornoemde Repra:fentanten berust, zoo afdoende, dat wy ons wel ligt van verder betoog vcrmeeneii te mogen ontheffen zy luiden in dezer voege»?

„ Dat daar uit C naamelyk uit de manuantie van 's Lands „ Penningen door de Municipaliteiten) niet anders dan „ verwarringen kuunen ontltaan: en in allen gevallen cle „ Munic'palueits Leden, geene manuantie van Penninw gen hebben."

En wat die bekommering of liever voorzorge betreft, ten einde de geremitteerde fomma aan de Gemeente van

Oir-