is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8/« 29 OCTOBER 1799,

•rnaonïoöV fisb nas < rtsjooltad bniwsS blernsgasvoc aan het Uitvoerend Bewind, om hieraan dö noodde* executie te geven. r{S sibabsg ehnsijêss nè rï

En gelyk extradt aan de Commisfarisfen tot de Nationaals Reekenïng, tot informatie.

Zullende dit Befluit, voor zoo veel de verleende remisfie betreft, overëenkomftig hec 60 Articul der Staatsregeling ter bekrachtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer, met en bénevens de' voonehreëvfi Misfive en Requeste, in originali. -ih -ob is-d §mmo3ln93i9vo r liuflsS :ib ebnsiluS

By refumtie gedelibereerd zynde, over eene Mis* ilve van hec Uitvoerend Bewind der Batasffche Republiek, gefchreeven alhier den 14. October laatst* leden , fub No. g|, en den 18, daaraanvolgende ter deezer Vergadering geleezen; houdende, ingevolge van , en ter voldocninge aan het' Decreet vün den 9, September te vooren, deszelfs bericht, confideratifhl en advis, op' de-Requeste van Johannes Ignatitit peebergh, Pachter van '3 Lands Impost op de Gebrande VVynen over de Stad Breda, voor den termyn ingegaan den 1. October 1706, en geëindigd den laatfien Septémber 1797., daarby verzogt hebbende, om zoodanige vergoeding te'mogen erlangen, als zal bevonden Worden geëvenredigd te zyn nan zyn, iri gf melde qualrreh, geleden fchaden; en datvoordsden Ontvanger der'Gemeene :Middelcn, A. R. Riohdel, te Breda voornoemd, mog'b worden goauthofiieerd, om deeze fcbMevergoedfiï^ door hem R'quesrrant van het provenue 'der Im'pMföc 00 h"t Gemaal, over her jaar, geëindigd ultimo September 1700., tt- la~ 'ïe)|,Wi)'nö.c \ sioaqi sniau sb qo na , £ \ -ic8gy\

El de twee«!fe^deTyif$^ Misïïve r,r> den •«->. dt'ezc- cn hc'.Vn gefchied zynde| heeft de Vergadering, coniorrn hec advis van het