is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ip OCTOBER i7qq; 873

iQotiü390TDO os >ï\o bovengemeld Bewind beflooten* aan den voornoem* den Requestrant, mits deezen te verleenen remisfie van één zestiende gedeelte zyner Paehtpenningen, voor den hierbovengemelden termymo ^135 n3.

En zal Extract deezes, met byvoeging van de voorfchreeve Requeste, in originali, worden gezonden aan het voornoemd Uitvoerend Bewind, om hier aan de noodige executie te geven., 19} sathsewsojS

En geiyk Extraét aan de Commisfarisfen tot de Nationaale Rekening, tot iuformatie^^. m SvÖaiM

Zullende dit Befluit, overëenkomftig het 60. Articul der Staatsregeling , ter bekrachtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer, met en benevens de voorfchreeve Misfive en Requeste, in originali.

■ i^obn^Lo-vriGcraBb '8 f nofe; m L & .oVl léA < .Mol By refumtie gedelibereerd zynde over eene Misfiye van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 14. October laatstleden, fub. No. |5, en den 18. daaraanvolgende ter deezer Vergadering geleezen, houdende, ingevolge van, en ter voldoeninge aan het Decreet van den 15. Meyte vooren, deszelfs bericht, confideratiën en advis, op de Requeste van de de Municipaliteit van den Ouden Bosch en St. Martens - Polder, Lande van Bergen op den Zoom; daarby verzogt hebbende, dat aan hun Requestranten mogt worden verleend ééa vierde remisfie van de Penningen, welke dezelve, ic hoofde van de in admodiatie genomen Pachten op(;^de Wyn, het Bier, Slagtgeld, Gemaal en andere 's Lands middelen, nog verfchuldigd zyn over de jaaren 1798. en 1799., op de Pachten, ter fomma van ƒ 38as- 7 3, en op de kleine fpecie ƒ583- 010, of wel, byaldien daartoe geene termen mogten zyn, ais dan aan de /oorzegde Municipaliteiten te verlee [ sari n«v zwin rnulfioo > jsmiabcgioV ab