is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

874 &9 OCTOBER 1790,

nen prolongatie voor den tyd van zes maanden, ofh van hunne Ingezetenen de achterftallige Imposten en andere 'sLands en Dorpslasten, als Verpondingen $ Huis en Hoofdgelden, by parate execuiie te moffen invorderen.

En de tweede en derde leezing van voorfchreeve Misfive op den 23. deezer en heden gefchied zynde. Heeft de Vergadering, conform het advis van bovengemeld Bewind, gedecreteerd, het verzoek van de voornoemde Municipaliteiten om remisfie, mids deezen te declineeren en te wyzen van de hand.

Doch tevens uit aanmerking, dat wegens de omftandigheden der tyden, 'sLands lasten niet zoo regulier, als bevoorens hebben kunnen worden ingevorderd, befioten, het tweede verzoek van de meergemelde Municipaliteiten namentlyk de prolongatie van invordering by parate executie, mits deezen te accordeeren; onder deeze mits echter, dat dezelve niet langer effecl zal forteeren, dan geduurende den tyd van vier maanden na het te nemen Decreet, en dat de Goederen by de te doene executie niet in masfa, maar perceel voor perceel zullen moeten afgehangen en verkogt worden, tot zoolang de verfchuldigde lasten zullen zyn gevonden, ten einde zoo veel mogelyk, de totaale ruïne van den Eigenaar voortekomem

En zal extract deezes, met byvoeging van de voorfchreeve Requeste, in originali, worden gezonden aan het voornoemd Uitvoerend Bewind, om hieraan de noodige executie te geven; en gelyk extract aan de Commisfarisfen tot de Nationaale lieekening toe informatie.

Zullende dit befluit, voor zoo veel het laatfte gedeelte betreft,overëenkomftig het 60. Art. der Spjats-

rt*© tajjnevjnO a-ib ano^Iovznoih jeb us <n3J3in33re*