Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9i6 3t OCTOBER 1799:

■ Isgeleezen eene Misfive van het UitvoerendBewind der bataafiche Republiek; gefchreoen alhi-r den 26. deezer, lub N°. *|f!; daarby , mer deszclfs favorabel advis , ter dispofitie vun het Vertegenwoordigend Lichaam overleggende , een ;»an hetzelve Bewind geprafenteerd Reques' door J. Sinkeler ,,invponende te Deventer; h'jidende verzoek, dat zyn Zoon,^. Sinkeler, Husfaar in de vierde Compagnie Husfaaren, in dienst deezer Republiek, rno^e jouïsfeeren van het generaal Pardon., bv Publicatie" van den 22. Juny laatstleden afgekondigd; !ob^'ï ' '^V n^:"v?..1

"En is goedgevonden en verdaan , de tweede leezing van dezelve Misfive te bepaalen op aanftaande Dingsdag den 5. November.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Repabliek ; gefchreêven alhier den 26. deezer, lub NJ. houdende, ingevolge van, en

ter voldosrdnge aan het Decreet van den 16. Augustus laafst'edèn, deszelfs favorabel advis op de Requeste van Louis Ortlepp, daarby verzogt hebbende Blieven van abolitie wégens door hem befjaane defertie als Muficant by het tweede Batailion Bataaffche Jagers, en alzoo te mógen jouïsfeeren van het onlangs gearresteerd generaal Pardon. _^Vj^fcVMi

En is goedgevonden en verftaan, de tweede leezing van voorfchreeye Misfive te bepalen op aanllaande Dinesdae den <) November.

Is geleezen eene Misfive van het UitvoerendBewind •der Bataaffche Republiek, gefchreêven alhier den 26. deezer, fuè No. »|Z; houdende, ingevolge van, en ter voidoeninge aan het Decreet van 24. Augu'stus laatstleden, deszelfs favorabel advis, op de Requeste

va»

' ma. % Yi

Sluiten