Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fl% 3i OCTOBER 1790.

Lauwere, Medicina? Doctor, woonende te Berehem, in Bataaffche Braband; daarby, des notds,' onder prestatie vao Eede, verklaard hebbende., onweerende te zyn geweest van de oproeping, door die van het voormaal=g gewest Bataafsch Braband, in den jaare *~97' gedaan,'tot opgaave van der Ingezetenen geleden Oorlog-fehaden, ett"'hebbende voorts verzogt, dat hy als nog tot de opgaave dier fchaden, mogte Worden toëgelaaten: i issasb nariaiosagjYi

En is, conform het advis van bovengemeld BewnÖ1, -gedecreteerd: de verzoeken by vooifz. Requeste gedaan , te dtdinêeïen en te wyzen van de hand.

Is gelcézen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind tier Bataaffche Republiek, gefchreêven alhier den 2.6. deezer, füb No. '£§; houdende, ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreet van den 21. Sepc. laatstleden ,'dészelfs confideratiën en advis, op de Requeste van het Adminiffratïef Eefiuur der Stad Alkwaar; daarby verzogt hebbende prolongatie zoo voor hair zelve , omtrent het rondzenden der Waar' TcHouwings - Billietten , aan de Ingezetenen aldaar, aangaande de betaaling rvan den 4den termyn der Hef. fing van vier ten honderd van de Bezittingen, als voor de In- en Opgezetenen derzelve Stad, wegens het dadelyk opbrengen van den ifièrs termyn, tot dat de¬

zelve ln- en Opgezeten weder m itaat zullen zynj-ona ook aan dit gedeelte hunner Burgerplicht te voldoen;

leggende het voornoemd Uitvoerend Bewind tevens ter dispofitie van het Vertegenwoordigend Eiéhaam over, eene1'Misfive door de Municipaïiteit de^ S^ad Ërikhuyzen, den 19. October laatstleden (■ aan het zelve BéWind gefchreêven; daarby, uit höotéè'iöer ' ^mfiandigheaen ,J Verzoekende-y dkt *m l^méen ï n a n bin-

Sluiten