Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i OCTOBER 1799-

binnen de gemelde Stad, ter zeiver zaake diligent,uo.

worden verklaard, en aan hun als nog gelegenheid gegeven tot het opbrengt van den laatlte termyn

de^Tsel,deconformg:het advis van het bovengemeld Bewtad , de voorfz. Requeste en Misfive, genouden Ïaivis, tot tyden wyle dat eene algemeene; ««£ refful zal vastgelteld zyn, omtrent alle de Flaa- -n qn Szcr nen cfeezer Republiek, welke door de mv | des Vyands, fehaden geleden hebbende, daar door iA de onmoge vkheid zyn. gebragt van de ve?hchtmg hun by Publicatie van den si. September laatstleden

°PTeï|yi voorts is goedgevonden en verftaan, het Uitvoerend Bewind by deeze aantefchryvenu,om, ten fpoed jften zoodanige mefures aan deeze Vergadering

16 EnPitCExSct deezes, worden gezonden aan het Uitvoerend Btwind, tot informatie. ....

Is eeleezen eene Misfive van het Uitvoerend 'gewind der Bataaffche Befuhliek, gefchreêven alhier dendeezer, fub.No. ,'Jfe houdende, mgevolge van, en ter voldoening aan het Decreet van den l3. A*l laatstleden, deszelfs confideratiën en advis, op de Requeste van Carfarma Hofman, Weduwe van Gelderen i daarby verzogt hebbende ,. gratie voor haaren Broeder Thomas Kulbag, thans geconfineerd te Alkmaar, wegens bpgaane deferpet rnJr^fn in aanmerking genomen zyede, dat by bet generaal Pardon, uitdrukkelvk zyn uitgefloten die geenen teg§n welke eea infameerend Vonnis is uitgefproken; is, conform- het. advis van bovengemeld kewiad* gedec^te^.: het verzoek ;by: voorfz. Re-

Sluiten