Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3I.0CT0BER 1799. quesre gedaan , roitsdeezen te declineeren en tewyzen

Waarvan by Extract deezesVmet toezending van van voorfz. Requeste. m originali, zal worden kern«Is gegeven üan het Uitvoerend. Bewind, voornoemd.

Is geleezen eene Mi?iïve van Prudent en Raaden, in den Hove van Jufïitie, over de voormaalige GeWésten Holland én Zeeland^ gefchreêven alhier den sS deezer; houdende, ingevolge van, en rer voldoening aan het Decreet, van den 24. April laarstleden, derzei vet favorabel advis, op de Requeste van Ho'ëman en Comp Kooplieden te Amjlerdam\ daarby verzogt hebbende,, dat 't het Vertegenwoordigend Lichaam mogte behaagen, in aanmerking nemende , dat de Supplianten aanzienlyke prsctepfiën in de WestIndien te voederen hebbende , dezelve niet worden betaald, en 'zy, zoo uit dien hoofde, als fpeciaal Wegens eene arjnmerkelyke party Goederen , waar mede zy zyn !'plast, en welke door de tydsomftandigheden niet kunnen afgezet worden, immers niet dan met een énorm verlies; en verder als by dezelve Requesre is vermeld, aan hun te verleenen furcheance, voor den tyd van twaalf maanden, van alle betaaling, mitsgaders van alle Procedures,-bereids ter dier zaakè ondernomen, of die nog ondernomen zouden kunnen worden; en dat, hangende de deliberatiën hier over, aan de Supplianten mogte worden, verleend provifiofteele f>rcheancé van alle Procedures: ,

En is goedgevonden en verftaan, de tweede leezing van voorfz. Misfive, te bepaalen op aanftaande Dimsdag den 5. November. \r

Isgeleezen de Requeste van Roehf Steeve»sv wonende te Steéniiyk, in 't voormalig Gewest

'. nnl 7 ¥ r* -'^ T? *

Sluiten