Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï november 1799.

25

ftad voor fchaedeloosftelling, jaarlyks uit s'Landscas te doen betaalcn, eene lom van ƒ3200 •:-: onder deeze voorwaarde , dat dezelve verpligt blyve, om de Erfpacht van ƒ 320-5-: jaarlyks op den bepaalden tyd, aan de jA*udisfe van het ft.ft te Elten te voldoen , terwyl de ftad tevens van de betaaling der beide overige Erfpachten a^n 'het voormaalig Gewest Overysjel, van/ 435-:-: en ƒ8 -8-: zoudeüehooren gehoereerd te worden.

Voo dsnog by befluit van 2 t September, eene Misfive van meergemelde Municipa iteit, vandea 20 te vooren , daarby inft erende ; op de afdoening van hun bovengemeld verzoek, daar de Erfpacht aan de Abtdisfc van het ttift Elten op martini saidtaaode moes .worden voldaan: op pcei.e, dat volgens het origineeie contract die Tol weder aan' voor fchreévéh (liftkorat te vervallen.

Ten emde aan dit U ieder eerfte befluit te voldoen, zullen wy noodig he ben alhier kortelyk te erarretren, het geen aanléUjjpg tot d t verzoek heeft gegeven, en hier in de Misfive van het Uitvoerend Bewind volgende, moeten wy Ulieden doen eprherken , dat by de Publicatie van 1 October 179 !, met 1 Janu;ry van dit jaar , zynde op heden de Tollen op den Binnenlandlchen doorvoer gelegd; het Intermediair Admin ftratief Be- ftuur van het voormaalig Gewest Orerysfel, op den 8 january laatstleden, aan deeze Vergadering verfcheidene bedenkingen , omtrent het verhand van deezen ophef, heeft voorgedragen , tevens m tvezoek, crate indemnifeeren zodanige plaatfen , welke door hec gemis der opkomsten \an deeze Tollen nadeelen kwairen te lyden, dat by decreet van het Vertegenwoordigend Lic'haam van den 9 February daar aanvolgenue, cnder anderen is verftaan, dat uit hoofde van de indirecte opgaave van ichaede, by bovengemelde Misfive van het Intermediair Adminiftra*ief Beftuur van Overysfel gedaan, dit poinct, zo als hetzelve is liggende, by dei ze Ve. gadering niet in deliberatie konde worden genomen.

Thans Ulieden nog nader moetende bekend raaaken, met den aart en natuur, w ar op de; ze Tofttn, door de B s ftad

Sluiten