is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 NOVEMBER 1799. 79

Gecommitteerden , om met dezelve, overeenkomftjg het 194 articul der Staatsregeling, te concerteeren een plan van algemeene belastingen ,tot onderhoud der Gemeere Armen , en meer fpeciaal tot dat van de weezen en zieken, die zich onder dezelve bevinden.

En gedecreteerd, den Raad der Gemeente van Middelburg, met deszei ver verzoek mits deezen te renvoyeerew aan de duidelyke letter van het 194 articui van de Staatsregeling.

En zal extract deezes worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, ren einde hier van den voornoemuen Raad te informeeren,

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bt. widd der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 31 October laatstleden, fub. N". *§§;houdende, ingevolge van en ter voldoening aan het Decreet, van den 10 September deezes Jaars, deszelfs confideratiën en advis, op de Requeste van H. B. Abrahams, Lid van het plaatfelyk Beftuur des Karspels Vries, in het Departement den Ouden Ysjel, daarby verzogt hebbende in zyne voorlchreeve qualiteit te mogen worden ontflagen, of wel zodanige fchaedeloosftelling, als bevonden zal worden, geëvenredigd tezyn aan het verlies, dat hy door het waarnemen van voorfz. post aan zyne particuliere affaires is komen te lyden.

En in aanmerking genomen zynde, dat het eerfte lid van des Requestrants verzoek rechtftreeks is aanlopende tegen de Publicatie van den 10 Mei 1798, waarby nog komt, dat wclligt eene fpoedige Oxganifatie der Gemeente Beftuuren,

aan