Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 NOVEMBER 1799. 211

terugzending van dezelve, daaromtrent der Vergadering te dienen van bericht.

Is geleezen de Requeste van Maria Brigitta van de War At Weduwe Henry Jo/eph Ma/check, in Lee. ven Lieutenant Colonel by het Regiment Bataaffche Dragonders, met allegatie van redenen verzoekende, met een aan den rang van haaren gemelden man geë-/enredigd penfioen te mogen worden begunstigd.

En gedecreteerd, voorfchreeve Requeste in originali te zenden aan het Uitvoerend Bewind, om met terugzending van dezelve daaromtrent de Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van Hendrik Jacobsz. Hey<fcnryfc,Fufelier in de 7 Compagnie van het 3 Bat; aillon der Zevende halve Brigade Bataaffche Jagers Guarnifoen houdende te Alkmaar; met alh^atie van redenen verzoekende, dat het door des Suppliants Vader, aan deeze Vergadering geprefenteerd Request. — Tendeerende om voor hem te obtMiee* ren abolitie, wegens de door hem Suppliant begaane misdaad van defertie, midsgaders Surcheance van bereids ter dier zaake geëntameerde proceduures. **» moge worden geconfidereerd, als nimmer ingeleverd te zyn , en dat dienvolgens, dit zyn Request als Autidocaal worde befchouwd, en hier van des nodig zynde, de nodige kennis worde gegeven aan den Hoogen Krygsraad te velde.

En in aanmerking genomen zynde, dat de zaak ten principaalen nopens voorfchreeven verzoek, door des Suppliants Vader ter deezer Vergadering gedaan, by het Uitvoerend Bewind nog aanhangig is. •—

Is

Sluiten