is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

foo i3 NOVEMBER. 1799.

tiaar te vooren, door het Uitvoerend Bewind by Misfive var. den 9 October, aan deeze Kamer ingezonden; houdende verzoek, dat'er maatregulen mogen worden aa' geweezen, tot het bepaalen van een Rechtbank, waaraan de Ingezetenen in het Voormaalig Gewest Friesland iri cas van bezwaar over ordonnantiën van een Neder-Rechter, raakende het onderhoud van Dyken , Wegen en Wateren kunnen appelleeren.

Ov/erweegende, dat het geen'de Juftitie metden aankleeven van dien betreft /niet te fjpoèdig kan worden getermineerd, verklaard, dat 'er is onverwylde noodzaaklykheid.

Voords overweegende , dat in het Voormaalig Gewest Friesland , het Collegie van Gedeputeerde Staten (Je, Rechtbank is geweest j in cas de appel van ordonnantie.1 der Neder-Rechters over het o. derhoud van' Dyken, Wegen en Wateren.

"Overweegende, dat dit Collegie, cn de Vergadering, ■welke na de Omwending van 1795 dat zelve heeft vervangen , niet meer exteeren.

En éihdelyk overweegende, dat het noodig is eene provifioneele voorziening daar te ftelh-n , en eene geichikte Rechtbank te Bepaalen, waarby de Ingezetenen zich over de voorfenreeve ordonnantiën der Neder-Rechters zouden kunnen beklaagen.

Befluit :

Dat, tot tyd, en wyle , de Rechterlyke macht zal zyn georganifeérd, aan het Hof van juftitie van het Voormaalig Gewest Fsieslar.d zal worden opgedragen, gelyk gefenied door deezen, de judicatiwe in cas van appel over ordonnantiën, der Neder Rechters in dat Voormaalig Gewest, raakende het onderhoud van Dyken, Wegen en Wateren.

En zal Extract deezes worden gezonder; aan het Vit. voerend BWind deezer Republicq, ten fine van executie.

Zullende dit befluit, overeenkomftig Articul 60 der ftaatsreg ling, ter bekragtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer, met en benevens het in deezen uit-:

ge-