Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-445 , 14 NOVEMBER 179$.

N°. ||ï daarby, eenen voordragt gedaan hebben, de, bttre'-lvk het invoeren van een Zegel voor «ie Departementaale Gerechtshoven en Burgerlyke Rechtbanken, gelyk mede van denojdige kentekenen voor derzelver Exploictetirs en Bodens.

En zynde het voorfchreeven rappo-t, op dan 8 deezer, alhier ter Vergadering uitgebragt, en in de Notulen van dien dag geinfereerd , en de tweede en derde leezing van hetzelve, op den 11 daaraanvolgende, cn heden, gefchied zynde, heeft -ie Ver^denng, zig met het daarby voorgelegen Co«tept-Bijluit conformcerende , ook aldus beflooten,

De Eerfli Kamer van het Vertegenwoordigend Licbaam aes B.taaffchen Volks, gehoord hebbende het rapport hiarer peifoneele Commisfie, over eenen voordragt van het Uitvoerend Bewind, betreklyk het invoeren van een Zegel voor de Departementaal Gerichtshoven en Burgerlyke Rechtbanken, gelyk mede van de noodige kentekenen voor derzelver Exploicreurs en Bodens.

Overweegende, dat het geichikt is, aan gemelde Collegien te doen gebruiken bet gewoon iNatiopaal Zegel, en het omfchnft der naam van het 'Coüegie, dat hetzelve gebruikt»

Overweegende , dat zulks ook gefchikt kan worden bepaald voor de Exploicteurs en Bodens, en de verdere uitvoering aan het Uitvoerend Bewind opgedragen.

Overweegende, dat zodanig een Zegel genoeg. Zaam is voor alle Actens, welke worden bezegeld , zonder <hk het nodig zy te blyven by het gebruik van uithangende Zegels.

Befluit:

Dat de Dtpartimectaale Gerichtsnoven en Burger-

Sluiten