Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 NOVEMBER 1799.1

44?

„gerlyke Rechtbanken zullen gebruiken het gewoon Nationaal Ze?el, met het omfchrift van Dtpartt. mentaal Gerichtshof van .... of Burgerlyke Rechtbank van

Dat de Exploicteurs van de Hoven zullen worden voorzien van een zilvere Knop, op welke zy gefneeden het Zegel van het Hof, en welk ingerigt zy, zo om tot Zegel, als om voor een Rok te worden gebruikt.

Dat de Busfen van de Bodens mede zullen beftaan uit een Plaat, op welke het Nationaal Zegel met het noodige om of byfchrift worde geplaatst, ten einde kennelyk zy, tot welk Collegie dezelve behooren, hangende aan een Nationaal Lint, en voorzien van zodanige attributen, als meest met het Juftitie Weezen overeenkomen, wordende de verdere bepaalingen van dit een en ander aan het Uitvoerend Bewind opgedragen, ten einde in deeze de noodige eenvormigheid plaats hebne.

Dat de Departementale Gerechtshoven en Burgerlyke Rechtbanken alle actens, welke moeten bezegeld, worden, zullen bezegelen mee een afdrukfel, van het by hun gebruik wordend zegel, op de acte zelve geplaatst, zonder het gebruis van eenige uithangende Zegels.

Ën zal Extract deezes worden gez ndsn aan Uitvoerend Bewind, om hieraan de nodige executie te geven.

Zullende dit befluit, overeenkom (lig Art. 60 der ftaatsregeling, t^r bekragtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer met en benevens het in deezen uitgebragt Rapport , en de beiden, op den 14 October en 6 November 1.1., ter deezer Kamer ter za'-ike voorfz. ingekomen Misfives van het Uitvoerend Bewind, alles in originali.

Het

Sluiten