Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7*4

25 NOVEMBER 1799;

yotreni Bewind, van den 13 te vooren, fub. li9, houdende ingevolge van," en ter voldoening aan het Decreet, van den 1 october 1- 1 deszelfs advis, op de Requeste van J. C. W. Mek, en anderen, allen Burgers en Inwoon Iers woonende te Nymegen, zich daarby beklaagd hebbende, over zekere plaats hebbende Monopolie, aangaande het verkoopen van fterke dranken, welke zy Requestranten vertrouwd hadden, dat volgens de ftaatsregeling, met primo July deezes Jaars, zoude hebben opgehouden, en voords verzogr,dat zy hunne eigene dranken, tegens betaaling van 'sLands Impost mogten verkoopen, en verder zo als by dat Request, en in de Notulen van den gezegden IS November breeder iiaat vermeld.

Hebben ter Vergadering uitgebragt het navolgend Rapport

BURGERS REPROES ENT-ANTEN I

Het behaagden Ulieden, by Decreet van den 18deezer, ten fine van confideratiën en advis, in handen van uwe mede Leden van Galen. Daer.deis cu Huber, te ftellen,eene Minfive van het Uitvoerend Bewind, der Bataaffche Republicq, gefenreeven alhier den 14 dito; houdende deszeis declinatoir advis; op de Requeste van jF.' C. W. Wiek, en anderen, allen Burgers en Inwoonders, woonende te Nymegen; daarby zich beklaagende, over zekere plaats hebbende monopolie, aangaande het verkoopen van fterke dranken, welke zy Requeftranten vertrouwd hadden , dat volgens • de ftaatsregeling, met 1 July laatstleeden, zouden hebben opgehouden, en voerds met a'legatie van reedenen verzoekende, dat zy Requeftranten, hunne eigen dranken, tegens betaaling van 'sLands Impost

mo-

Sluiten