Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a5 NOVEMBER 17o>

725

mogen verkoopen, en dat deswegers zodanige maatregalen worden genoomen, als tot in ftandhoudmg haarer Fabricquen . noodig zal worden geoordeeld. .

En thans, tot de van ons gevorderde , conuderatien en "advis zullende overgaan, zo moeten wy met het JJitvvtrend Bewind ten voLcn mlïernmmen, dat bet accordceren van foortgclyke verzoeken, voor en aleer een nieuw algemeen financieel fysthema zal zyn daar gefteld de gcvaarlykftc gevolgen voor 's Lands Schatkist zoude'na zich fleepen, cn kunnen ons dus, 111 zo verre wei met het geadvifeerde "van het Uitvoerend Bewind, om dit verzoek, voor als nog te declineeren en te wyzen van de hand, conlormeeren.

Dan daarby de- deliberatien over dit ftuk eenige bedenkingen zvn geerezen, over het onder de hand continueeren van deeze pacht, cn uit dien hoofde dit ftuk voornaamentlyk is gemaakt commisforiaal, hebben wy by naauwkeur'ige examinatie van die ftukken, en wel hyzonder uit de daarby gevoegde confideratiën van de F nancieele Commisfie over het voorrnaalig Quartier Nymegen, gezien, dat deeze Impost by publicque verpachting, in den Jaare 1792, ifp en 1794, over hec Nymeegfche, Thielfche en Bommelfche Comptoir ,Jaarlyks heeft gerendeerd, eene fomma van ƒ 138,117 4:" dan dat deezen post in den Jaare 1795, niet by wyze van Monopolie , maar by wyze van collecte verpacht zynde, niet meer heeft kunnen rendeeren, dan eene fomma van ƒ 67,701-8:- en dat dus door die verandering, de Inkomften van dat gewezen Qnarticr, meer dan de helft op dat middel kwaame te verliezen.

Dat deeze verandering al verder deeze funefte gevolge heeft gehad, dat de fraudes zodanig zyn vermccnigvuldigd, en het middel by wyze van monopolie zodanig bedorven, dat zy aan de Pachters over het Nymeegfchen Comptoir, alleen op den 23 April J79Ó, daar en boven nog eene remisfievan ƒ5438- 17-8 feebben moeten verleenen, en dit middel op nieuws, ky wyze van monopolie verpachten, wanneer hetzelve in de drie jaaren, over de drie Comptoiren, Nymc Xx gin,

Sluiten