Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27 NOVEMBER 1799.

vallede mede ter verantwoording van deil Comrnandeerende Officier, de Compagniën voor of op dert 10 April compleet van Paarden moeten zyn voorzien, met dien verftande nogthans, dar de Paarden, die na den 15 February mogten marquceren, op den 10 April niet behoeven aangevuld te zyn, zullende dit ail«s mede geöbferveerd worden omtrent Officieren, voor zo veel Paarden , als zy volgens de Ordres van den Lande moeten hebben / zullende het Uitvoerend Bewind zorgen, dat Jiarlyks van de respective Corps, behoorlyke Inspec* tie worde gedaan.

^ Art. i<5.

De Panrden, Èquipagie en Wapenrustingen voor" den vyand verboren, zuilen van 's Land wegen worden vergoed-

Art. 17*

De Huur der Stallingen en Manege, zal doof het Land betaald (voor zo veel in cie Guarrufoenen daartoe geen Lands gebouwen kunnen worden geëmployecrd, waar onder ook de wel eer Provinciaale Gebouwen moeten worden geree. ( kend. )

Ëy ieder Bataillon of Corps, 'zal een Cas tot onderReuning en verkwikking van ongelukkige er* zieke Militairen werden aangelegd, welke Cas uit een gedeelte der Dienstgelden.of Loönwagten zal - worden gevonden.

Ddd Am tfè

Sluiten