Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 DECEMBER 1799. 121

fcekend zyn, durven zich niet vleycn, dat het zeer. maatig Weggeld, by Ulieder belluit van den 27 September laatstleden voorgcfehrcevcn, na aftrek van de kosten tot de perceptie van dien noodig, der Renten van het genegotieerde Capitaal Jaarlyks zo veel zal kunnen minderen. dat jaar op jaar eenig aanmerken.lyk gedeelte van dit Capitaal zal kunnen worden afgelost; waarom zy dan ook in hun Rapport, waar op het Befluit deezer Vergadering, van den 27 September laatstleden, is genomen, gemeend hebben geen voorftel deswegens te mogen doen, aange zien het geen bedenking lydt, of de Agent van Inwendige Policie, aan wien het toezigt over den ftaat der Dyken, wegen en wateren, by het 92de Articul der Staatsregeling, is opgedragen, zal voorzeker zorgen, ingevolge van zyne inftructie, om zich Jaarlyks verflag te laten doen, van den ftaat van doezen Dyk, en om den Dykftoel tc verplichten van aan denzelven te doen reekening, bewys, cnreliqua, van deszelfs adminiftratie, dat aldus gemelde Agent . te eeniger tyd bevindende , dat het genegotieerde Capitaal genoegzaam afgelost is, het Uitvoerend Bewind in ftaat zal ftellen, om tot Vernietiging van deezen tol een voordragt aan het Vertegenwoordigend Lichaam tc doen, fchoon ook de verplichting daar toe, in het te nemen Decreet, als uit den aart der zaake van zelve voortvloeiende, niet fpcciaal uitgedrukt is; Uwe Ge committeerdens maken nogthans geene zwaarigheid Ulieden by deezen te advifeeren, -om aan de Bedenkingen van de Tweede Kamer tc gemoet te komen, en dienvolgens het Concept-befluit met deeze- bepaaiing te vermeerderen, ,, dat het Weggeld op den Dyk, tus■ ,, fehenhet Kateryeer en de Stad Hattem provifioneel zal . „ gehecven worden , voorden tyd van vyf-en-twintig „ agter een volgende jaaren, te reekenen van den dag n af, waaraanvoorfchreveDyk zoverre in orde zal zyn gebragt, dat voor dc eerfte maal het Weggeld ge„ heven wordt of geduurendezo veel korter of langer „ tyd als het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaf" „ fche Volks, op gedaanen voordragt van het Uitvoerend „ Bewind, zaloordeele-ntcbehooren, endatwyders de I „ Dyk*

Sluiten