is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35* ii DECEMBER ï7p9.

kend word, zoude het ons voorkomen, niet onaannemelyk zynde aan dc zyde van het Hervormd Kerkgenoodfchap , zó zoude wy geen zwaarigheid maaken, om conform van het kaast gedaan voorftel van de Municipaliteit, de zaak hoofdzaakelyk op die wyze te termineeren , dan daar de refpective Kerkgenootfchappen byzonder ook het Roomfch Catholiek, ingeval de zaak by geen minnelyk accoord mogte worden gevonden zich het ftricte recht, volgens de Staatsregeling en daar toe bctrekkclykc wetten, aan haar compéteerende' hebben gereferveert, en wy in deeze materie altoos huiverig geweest zyn, en nog zyn, om, hoe billyk zulks anders ook zoude mogen zyn, waar in het minfte van het voorfchrift der Staatsregeling en de explicatoirc Publicatien, dien aangaande exteerende, aftegaan, zo zouden wy ook in deeze zw aarigheid maaken , om by form van finale decifie uitfpraak té doen over iets hetgeenniet,ftrict genomen , aan het Vertegenwoordigend Lichaam is gedemandeert, dat is over minnclyke fchikkmgen, welke niet expresfe, om zo tc fpreken, door parthyen aan de decifie van het Vertegenwoordigend Lichaam zyn gefiibjectecrt, en wy zouden dus Ulieden veeleer voordellen, om tc nemen het navolgend Concept-Befluit, waar by, zowy vertrouwen, dit een en ander is geobfervcert'geworden.

De Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord het Rapport eener perfoneele Commisfie, uit haar midden benoemd , in welkers handen gefteld was eene Misfive van de Municipaliteit van Eer/el, daar by, ter beflisfing van het Vertegenwoordigend Lichaam, overzendende, de plans van fchikking, met opzigt tot het Kerkgebouw cn Pastoryhüis der voormaals heerfchende Kerk aan de refpective Kerkgenoodfchapoen aldaar aangeboden doch waaromtrent geen minnelyk vergclyk had kunnen worden getroffen.

En overweegende, dat het algemeen belang der Leden van dc differente Kerkgenoodfchaopen, zo wel,

ais