is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li DECEMBER 1799. 3^

als de intentie van de Wet, dat is, van het 6. additioneele Articul van de Staatsregeling vorderen, dat zo veel mogelyk alle minnclyke fchikkingen, ter zaake van de Kerkgebouwen der voormaals héerfchende Kerk, worden bevordert, en daardoor de eensgezindheid onder de Ingezetenen van een en dezelve plaats worde geconfcrveert, of op nieuw gevestigt.

Overweegende, [dat die fchikkingen, zo ver die reeds geëntameert zyn/ vooral j dan behooren effect te lbrteeren, wanneer de grondflag derzelve op de billykheid gevestigd is, en er dus alle redenen zyn om te verwagten, dat dezelve door nadere pogingen en onderlinge tocgevenhcid eindelyk zullen worden tot ftand gebragt.

En eindelyk overweegende. dat dan eerst en alleen in het geval, wanneer geen minnelyk vergélyk op ceniger wyze kan worde getroffen, de beflisfing van het Vertegenwoordigend Lichaam noodzaaklyk word.

Bejluit.

Het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republicq te authorifeeren, ommc de Municipaliteit van Eer/el aan te fchryven cn tc gelasten, ommc dc refpective Kcrkgcnoodfehappen aldaar, als nog en op nieuws, tot het aangaan van een minnelyk vergélyk, omtrent het Kerkgebouw en Pastoriehuis der voormaals héerfchende Kerk, op de grondflag der fchikkingen, welke ten dien einde reeds voorheen zyn geëntameert geweest, door alle gepaste middelen te adhortccren, en daartoe het geenen, ten dien opzigten, tusfehen derzelver Kerkgenoodfehappen als nog differentie was overgebleeven, zo veel mogelyk te vereffenen en in der minne te termineeren, dog by aldien, onverhooptclvk en tegens alle verwagting, geen minnelyk verge'lyk zoude kunnen worden tot ftand gebragt, als dan ten fpoedigfte een nieuw plan van fchikking, of wel het eerst aan geboodene plan gealtereert en geconcipieert, conform aan de Publicatie van den 12 July 1-798, cn posterieure ten dien opzigtc geëmancerdë of bekent gemaak-