Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia DECEMBER i799. ^

Gemeentebeftuur van Amflerdam een of meer per„ ceeleii aan het gewezen Gilde toebehoorende bv „ openbaare veilinge, temogen verkopen, en aan de „ Kopers te mogen transporteeren, mids de pennin„ gen daar van, na aftrek van de kosten op de ver„ kopmge gevallen, geprovenieerd, worden befteed „ in de eerfte plaats tot aflosfinge van fchulden, ten „ Lasten van het gewezen Gilde lopende, en verder ,, tot aankoop van zodanige effecten, als voorfz. Com„ misiarisfen met voorkennis, en onder approbatie „ als boven, zullen oordeelen het meeste voordeel „ aan het gewezen Gildefonds te zullen aanbrengen „ en mids, na den afloop van deeze te doene ver„ koop en aankoop daar van kennis worde gegeven „ aan de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend „ Lichaam, en de Requestranten verders te renvov" ^erül? naa!"de Decreeten, van het Vertercnwoor„ digend Lichaam van 19 October en 12 December „ 1798. yrrrw*®.

„ En zal Extract deezes, met byvoegin-" van gc„ melde Requeste in originali worden gezonden aan „ het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek zo „ tot informatie en narigt, als om daaraan denóodi„ ge Executie te geven.

Zullende dit befluit, ingevolge het 60 Articul der „ Staatsgehng,terfanctie worden gezonden aan deTweede " %7errrZanv% Vertegenwoordigend Lichaam des „ Bataaflchen Volks met dit Rapport en voorfz. Reques„ te, alles tn originali. niet te min enz.

v. d. Braak. Adr. Hartevelt. C. van Foreest. V. J. Huber. A. S. Verbeek. O. G. Gorter. F. Guljé. C. Scheffer.

En

Sluiten