Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4o6 i s DECEMBER 1799.

En is goedgevonden en verftaan de meede leezing van het zelve rapport te bepaalen, op aanftaanden Woensdag den 18 December.

De Burgers Reprasfentanten Daendels en verdere, by Decreet van den 5 November laatstleden Gecommitteerden, ten examen van eene Misfive van Commisfarisfen tot de nationale Rekening , gefchreeven alhier den 31 Ocdober daar te vooren; daarby, ten gevolge van het Decreet van den 18 der zo evengenoemde maand Odober, derzelver ample confideratien en advis gefuppediteerd hebbende,' op het aan decze Vergadering geprefenteerd adres, door den Burger J. van Eefen, houdende deszelfs bedenkingen, omtrent het 12 Art. der Inftructie voor Commisfarisfen voornoemd, en byzonder over het tweede gedeelte van hetzelve}, betrekkelyk de verwisfeling der oude tegens nieuwe fchuldbrieven.

Hebben ter Vergadering uitgebragt het hier na^ volgend Rapport.

( Fiat Infertio. * )

En is goedgevonden en verftaan het voorfz. Rapport , met en benevens voorfz. Misfive, het adres en de daartoe behoorende bylaagen te doen drukken aan de Leden te distribueeren, en. de tweede leezing daarvan te bepaalen drie dagen na de distributie.

De Burgers Reprasfentanten Daendels, en verdere, by Decreet van den 5deezer, Gecommitteer' J dens

(*) Ziet de Bylaag.

Sluiten