Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia DECEMBER 1799. 4or>

informatien by het Bewind, nog tot d;e Jaaren zyn gekomen, welke hun zouden beletten , om in deeze of zoortgclyke posten weder geplaast te worden, of anders op eene betamelyke wyze hun beftaan te zoeken, waarom dan ook het bewind van oordeel is, dat derzelver verzoeken zouden behooren te worden afgeweezen.

Het Uitvoerend Bcipind de redenen, welke voor het penfioneeren van den eerften Requestrant Schluckebier pleiten, in het breede hebbende opgegeven en daar Uit zynde gebleeken; dat deeze Requestrant in allen opzigte valt in de termen, om met een penfioen begunftigd te worden , zo zullen wy hier by niets behoeven te voegen, om UI. tot een favorabel befluit te permovceren, dan alleen dat wy geinformeerd zyn, dat deeze Requestrant mede genoegzaam van zyn gezigt is beroofd, ten minsten zodanig, dat hy niet in ftaat ijs, om eenig ander werk by de hand te nemen, om daar uit zyn beftaan te vinden; het is ons egtcrvoorgekomen, dat het voorgcflagen penfioen a ƒ1000 naar rato van dezulke, welke door het Vertegenwoordigend Lichaam aan diergelyke gewezene Amptenaaren zyn toegeftaan, veelte hoog is genomen en daarom ook tot-menagement voor 'sLands Casfe en uit hoofde deeze Requestrant, uit eene fom van ƒ600 's Jaars zeer gcvoeglyk kan beftaan en zyne nog overige Jaaren daar door tegens behoefte en gebrek volkomen zullen bewaard zyn.

Daar vervolgens ons geene redenen bekend zyn, waarom wy UI. niet zouden moeten aanraaden, en UI. advifeeren tot het conform befluiten, met opzigt tot de verzoeken der overige Requestranten, zo nemen wy dc Vryheid UI. te proponeeren het navolgend befluit.

De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks , ingevolge befluit van den 5 deezer, gehoord hebbende het Rapport van haare Perfoneele Commisfie,op eene Misfive van het Uitvoerend Bewind, van den 25 November laatstleden, fub Ny.

95-33

Sluiten