Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4io ia DECEMBER 1799;

0---30 houdende deszelfs confideratien en advis, op de Requeste van F. IV. Schluckebier, gewezene Kamer-s bewaarder, van J, H.Hoffman, J.P. C/00 ƒ , P. Mondt, M Doppegieter, F. Vaupel, J. Roldoek en F. Reeder, allen gewezene bodens van het Voormalig Beftuur van Holland, refpectivelyk verzogt hebbende, om met een penfioen begunftigd te mogen worden.

Zvnde de drie ieezingen van vooricbreeve Misfive, op den 28 November, en 2 en 5 December laatstleden , ter deezer Vergadering gedaan.

En overweegende, dat dc eerde Requestrant uit hoofde van zynen vyf en twintig j arigen getrouwen dienst aan den Lande, het zyn van Stemgeregtigd Burger der Bataaffche Republiek, en het verliezen van zyn beftaan door het mortificeeren van zyn post en hy door zynen zeventig jaarigen Ouderdom cnLiehaams gebreken "in geenen anderen postkan worden geplaatst, valt in de termen om met een penfioen gebenificeerd te kunnen worden. Befluit.

Het verzoek van F. IV. ScïduckebJer te accordeeren cn hem toe te leggen een jaarlyks penfioen van zes honderd Guldens, in te gaan met den dag, waarop hy heeft ongehouden het Tractement als Kamerbewaarder van het Voormalig Hollands Beftuur te genieten en te continueeren, tot zo lang hy aan allen de vereistens by dc Staatsregeling en onderscheiden Decreeten, tot het bekomen en behouden van penfioen bepaald, zal voldoen of tot tyd en wyle deswegens anders by het Vertegenwoordigend Lichaam zal zyn verftaan.

Wordende de verzoeken der overige Requestranten gedeclineerd en geweezen van de hand. ;

En zal Extract van het eerfte gedeelte van dit befluit worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en Nationale Rekenkamer om tc ftrekken tot derzelver informatie refpectivelyk.

Zullende wyders dit gedeelte van het befluit, ingevolge het 60 Articul der Staatsregeling, ter fanctie worden gezonden aan de Tweede Kamer, met en benevens b ce

Sluiten