Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is DECEMBER 1799. -41 $

de Reqtteste van T. W. Schluckebier, de Misfive van tiet Uitvoerend Bewind en dit Rapport, in originali. <° " c enz.

E. A. Daendels. W. Ris.

G. Schimmelpenninck, Gz. E. Leve. J. Ondorp.

Waarop gedelibereerd zynde, heeft de Vergadering zich met hetzelve Rapport geconformeerd, en het daarby voorgeflagen Concept befluit geadopteerd.

.De Burger Reprefentant Appelius, en verde* re, by Decreet van den 22 Mey laatstleden, Gecommitteerden , ten examen eener Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, van den 10 voren, fub No. 9 houdende, ingevolge van en ter voldoening aan het Decreet van den 15 Maart deezes Jaars, deszelfs bericht, confideratien en advis , op de Requeste van Arend Julianus Carel de Beere, daarby verzogt hebbende .rellitutie van het equivalent door hem als Grietman van Hemeluimer Oldephart, in den Jaare 1779, betaald, ter fomma van ƒ5600 en verder 3 zo als by voorfz. Requeste en in de Notulen van den gezegden 22 Mey breeder ftaat vermeld.

Hebben ter Vergadering uitgebragt het hier na* Volgend Rapport:

BURGERS REPRESENTANTEN 1

°P den tg- Maart deezes jaars, adresfeerde zich ^firend Julianus Carel de Beere aan deeze Vergadering , Cc by

Sluiten