Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4U ts DECEMBER 1799»

by een breedvoerig request, restitutie verzoekende van

het sequivalint door hem, ten jaare 1779 als Grietman yafl Hemeluimer OldephanmOhMgatien betaald, ter fomma van ƒ -.600 of en in allen gevalien , hangende de delibcratien, op voorfchreeven verzoek, uitftel tot terug gave eener fomma van ƒ 2: 00, ten jaare 1795, aan hem opgefchooten, tothetredimeeren zyner vaste goederen, welke laatstgemelde fomme, den 25 April van dit jaar, aan den Lande behoorde te worden opgelegd.

Het Uitvoerend Bewind, welks confideratien en advis op voorfchreeve Requeste fzyn gevorderd, is van "bordeel, blykens een Rapport van den 4. Mey, den 10 daarna, ter Vergadering geleezen, dat des Requestrants verzoek ten principaal en, zoude behooren te worden gehouden in deliberatie, totdat eene algemcene bepaaling, wegens de fchaedeloosftelling , omtrent ppgebragtc Amptgclden en aequivalenten zal zyn gemaakt , en dat hem, dien onverhinderd, eenige prolongare zoude behooren te worden verleend, omtrent den tyd van restitutie der ƒ 2500 hier vooren gemeld, waaromtrent hetzelve egter' opmerkt, dat door den Requestrant niet volkomen is voldaan aan alle de conditiën, by de Reprefentanten van het Volk van Friesland in der tyd geftatueerd; deeze Misfive heeft de Kamer by de derde leezing, op den 22. Mey gemaakt Commisforiaal, aan de toenmalige Reprefentanten Cats, Appelius en Kr mier, waarvan de eerfte, zedert den 30. julv deezes jaars , als Lid van het Vertegenwoordigend "Lichaam is afgetreden, waar aan dan ook voor een groot gedeelte het lang agterblyven van dit Rapport moet worden geweeten; de Requestrant bewyst volledig, dat de gementioneerde fom van ƒ 5699, door hem in Obligatiën is gefurneerd, als asqniJeht, na in het breede te hebben uitgeweid over de rampen, welke hy voor de zaak der vryheid heeft geleedcn, en van.alle degevaaren, in welke hy heeftgedeeld, grondt hy zyn gedaan verzoek om restitutie ; vooreerst.- op zyne ontzetting van den post, als Grietman vwHemeluimer Oldephart, als een gevolg der gewei,

dsadige Revolutie van den jaare 1787 • daar nv VOOI>

fchree<<

Sluiten