Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j5 DECEMBER 1799; $I?

hun leëven lang geduurende. Zullende de Raad „ van Discipline, in beide gevallen, 'deszelfs Von„ nis zenden ter approbatie van het Gerechtshof p of Collegie, bepaald by den 18. Articul van het „ VI. Hoofdftuk van het Reglement van Discipli„ re voor de Bataaffche Burgermacht, den 10. „ Augustus gepubliceerd, met dien verftande, dar „ de Vonnisfen, zoo veel de Ingezetenen der „ voormalige Gewesten Overys/et en Drenthe betreS:, „ tot dat alle de Departementale Gerechtshoven zullen ti zyn inwerking gebragt, ter approbatie zullen wor„ den verzonden aan het reeds georganifeerd Departe„ mentaal Gerechtshof van den Ouden Ysjei. En zullen ,-, alle Vonnisfen geflagen tegen zoodanige Burgers wel„ ke, ingevolge ueezé Articul, als Emigranten worden „ befcluuwd, copielyk worden gezonden aan hetUit„ voerend Bemnd, ten einde de Gecondemneerden „ op de Lyst der Emigranten te doen plaatfen, en „ tegen hun; voor zoo verre zyin handen der Jus„ titie mogten geraken, overeenkomftig deProcla„ matie van den 23 Augustus deezes Jaars, te doen „ proceederen.

„ Ten zesden: in alle gevallen, in welke, vol„ gens het Reglement op de Gewapende Burger* |, macht, van den 7 Mey deezes Jaars, dezelve „ onder de Militaire Krygstucht mogt vallen, zulh len zich de Raaden van Discipline , zoo in het „ fententiëeren, als in de wyze van procedeeren „ fhptelyk gedragen , volgens het Crimineel Wet„ boek en Reglement van Krygstucht, den 16 Juny

gepubliceerd."

t, Ten z v nden , het Uitvoerend Bewind word foep ciaal gequalificeerd, om de Gewapende Burgerij, macht, op zodanige Plaatfen, in weke eene actie-

Sluiten