is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£94 *8 DECEMBER 1799.'

tant Verbeek als eerstgenoemde in de voorfz. Coffli

Jöiisfie zal worden kennis gegeven.

De Burgers Repraïfentanten S<nkcl, en verdere, by Decreet van den 10 deezer, Gecommitteerden, ten examen eener Misfive van het Uitvoerend Be* Wind der Bataaffche Republiek van den 7 te vooren , fub No. 27 -18 b uderidé, dat by Decreet van hetVertegenwoordigend Lichaam van den 2 November deezes Jaars, hetzelve Bewind was gelast geworden, eendeels de daarby vasgefteide pftecau* tien, opzichtelyk de ziekte onder het rundvee, in een gedeelte van het Voormalige Gewest Zeeland graslecrende, den Volkt bekend te maken, ander deels zodanige nadere plaatfelyke maatregulen ce beraamen , als buiten dien , ter ftuitfhg deezer zogeuuente Veepest, zouden kunnen en behooren te worden bepaald, en hebbende hetzelve Bewind, met allegarië van redenen, ter voldoeninge aan het tweede gedeelte van het bovengemeld Decreet, der Vem-adering voorgedragen 27 poincten, welke door het vertegenwoordigend Lichaam ter zaakévoorfz. zouden behooren te'worden geamplecteerd, en ia werk'mg gebragt.

Hebben, by nrnde van den Burger Reprajfe.itant yan Foreest , ter Vergadering uitgebragt het hiernavolgend Rapport-

(Fiat tnfertio. * )

En beeft de Vergadering, om redenen door voorfz. Cómmisfie gealle-uieerd; verklaard, dat er is onver* wylde noodzaaklykhèid, doch des niettemin goedge-

von-

(t*) Ziet de Bylaag.