Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 DECEMBER 1799. C697

dispoheerd, maar het zelve zonder dispoiitie uitgegeven , dat de Requestranten hier door in Verlegendheid zyn gebragt, waar zig thands te keeren, daarby het appoindtement van den Agent van Finantien hun daartoe geen andere weg was aangeweezen, zig eindelyk by Request, op den 25 October 1. 1., aan deeze Vergadering hebben gewend, dog welk verzoek, zo als wy hier boven reeds hebben opgemerkt, by befluit van 21 November 1. 1., is gedeclineert; de Requestranten zich vervolgens met hunne refpeclive fournisfementen by den Ontvanger te Cuylenborg hebbende vervoegd, om dezelve daadelyk, na dat hun Ulieden bovengemeld declinatoir befluit ter kennisfe was gekomen, te voldoen, zoo heeft deeze ontvangerzwaarigheid gemaakt, om deeze furnisfementcn al nog aantenemen, uit hoofde de termyn reeds was veftrceken, en hebben zig dc Requestranten vervolgens, op den 6 deezer, ter deezerVergadering vervoegd,rnet verzoek, dat de Ontfanger bovengemeld deeze fournisfementen al nog mogte ontfangen, dan daar op is, uit hoofde van de min duidelyke intentie van de Requestranten , by deeze Vergadering, by het èe/ïwt* van den 21 November laatstleden, geperfifteerd.

Uit dit vooren aangevoerden, het welke niet alleen geene bloote informaties zyn, maar het geen uit de hukken, gevoegd by de Requesten van die van Buuren, ten deezen opzigte, volkomen gelyk ftaan , als mede uit de geannexeerde Requeste, by der Requestranten eerle verzoek gevoegd, en door dezelve aan den A-ent van Finantien geprasfentcerd, genoegzaam zal co'ifteeren, zal het Ul. dus zyn gcbleeken, dat deRe«juestranten zig voor de expiratie van den termyn aan hun gefteld, tot he-erlangen vaneen langeruitftelhebben geadresfeer:, dog abufivelyk aan den Agent van Finantien , weshalven zoo zy zig als toen daadlyk aan het Vertegenwoordigend Lichaam hadden vervoegd, zy niet konden gereekend worden , ignorant te zyn geweest, zo als nu by de Misfive van het Bewind van den 16 November 1. 1. , als een argument tegens der Requestranten verzoek wordgeallegueerd, maar ook is een diergelyk Request mede na Vv 4 den

Sluiten