is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o DECEMBER. 1799. 77$

queste in het breede omfchreeven, op rekening der Gemeente van Lommei voornoemd , te brengen.

En is goedgevonden, en verftaan de tweede leezing van voorfz. Mibftve te bepaalen, op aanftaanden Vrydag den 3 January 1800.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier , den 26 deezer fub. No. 93—30 daarby voordragende, ten einde aan de burgers J. F. Hofmm en Zooien, Kooplieden te Rotterdam , moge worden verleend Paspoort tot den vryen invoer van een party kogels, en Houwitzers Grenaden, welke dezelve Burgers, ingevolge contract, den eerfte deezer lopende maand ondertekend, aangenomen hadden, om in het Artillery park voor rekening van den Lande te leveren.

En in aanmerking genomen zynde, dat het belang van den lande vorderd, dat deezen aangaande fpoedig worde gedisponeerd, heeft de Vergadering verklaard, dat 'er is onverwylde noodzaaklykhèid, en voords, conform den voordragt van 't gemalde Bewind, daadelyk beflooten, aan de voorn. Burgers J. F. Hofman en Zoonen, Kooplieden te Rotterdam , te permiteeren om, uit krachte van het d< >or hun aangegaan contract, ten behoeven van het Artillery-park, voor rekening van den Lande, te doen invoeren 1800 Kogels tot Canon a 12 dC 3600 dito 8 c£> 4000 dito a 4c£, en 2400 Houwitzers Grenaden ieder a 6 duim; zullende dienvolgende ,' ten behoeven van meergenoemde Burgers, de noodige Paspoorten vry, en zonder betaling van JsLands inkomende Rechten, in behoorlyke forma worden gedepècheerd.

Aaa § Eu