Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 DECEMBER 1799. 797

■het voormalig AdmiraïteitsColIcgie- van Westyrieslani afgeftaan, te mogen brengen op den post voor extraordinaire en onvoorziene uitgaven, onder de 3de fom der begrooringder Stastsbehocftens,over deezen Jaare 1799. "geaccordeerd.

En overweegende, dat deeze fom niet wel gevoege-lyk en in conformiteit van eene goede Adminiftratie der Finantien .uiteenanderen post der begrooting kan worden genomen. — 8ejluit hst Uitvoerend Bewind te ^authorifeeren., om bovengemelde fom van ƒ1 00,te nemen uit den post van ƒ100,000-: voor extraordinaire en onvoorziene uitgaven, onder de derde fom van de algemcene begrooting derStaatsbchoeftcns over deezen Jaare 17^9 geaccordeerd.

- En zal Extract deezes worden gezonden aan het Uit-voerend Bewind en Commisfarisfen der Nationaie Rc. keningen, om te ftrekken tot derzelver informatie en .naricht respectivelyk.

Zullende dit Befluit, overeenkomftig het 60 Art. der Staatsregeling, aan de Twede Kamer ter fanctie worden gezonden, met en benevens dit Rapport en de Misfive van het Uitvoerend Bewind, in originaii. Onderwerpende &c,

A E. Daendels. IV. Ris.

J. Da Costa Athias.

G. Schimmelpenninck, Gz.

E. Lewe.

L. Kniphorst.

J. Ondorp.

En is goedgevonden en verftaan, de tweedelee*«in:>; van het voorfz. Rapport te bepaalen,op aanmaanden Vrydag den 3 January 1800.

De Burgers Repraïfentanten van Foreest, en verdere, by Decreeten van den 9 en 27 deezer, Ge-

com-

Sluiten