is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8<J5

31 DECEMBER. 1799,

Na dat al 't geen door de Staatsregeling, en den' aart der zaake word aan de hand gegeven, door het. Uitvoerend Bewind, is byëen getrokken , meend hetzelve, by wettige gevolgtrekking, de volgende algemeene regelen, als zoo veele bepalingen, temogen vastftellen, welke, als de toetsfteen van alle voorhanden zynde verzoeken van zoogenaamde Bataven, kunnen worden aangemerkt, namelyk:

ia. Dat alsnog jaarlyksch Penfioenen zullen worden gegeven aan zoodanige Perfoonen, die in en voor 1787. efteótivelyk in Militairen dienst zynde geweest, om hunne Vaderlandlievende gevoelens en daaden, deeze Republiek hebben moeten verlaateu, en na de jongfte omwenteling, met de wapenen in de vuist zyn teruggekeerd, of uit kragte van Hun HoogMog. Refol tie van 16. July 1795. zyn terug ontboden, en aan geen anderen.

20. Dat insgelyks aan die uitgeweekenen en teruggekeerde Vaderlanders, die voor of in 1787., niet in Militairen dienst zyn geweest, maar alleen behoord heb"ben tot eenig Burger- of Vry-Corps, en van welke het blyken zal', dat de gratificatie, by Huu HoogMog. Refolutie van 25. September 1795. bepaald, in eens nog niet genoten hebben, uit 's'Lauds Cas, alsnog eens vooral zal worden betaald eene gratificatie, verfchillendc in grootte, naar den rang, door hun bekleed, in dienst der Franfche Republiek, en wel aan

Sergeanten —— ƒ 300- o- o

Corp oraals 250- o- o

Gemecne Ruiters en Soldaaten —— 200- o- o

Chirurgyn-Majors 600- o- o

3°. Dat het te verleenen faveur aan zoodanige onder

de