is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gèvcn tegen het Bataaffche Gouvernement, en om d'nor ibiddêi van die Minister aan het Fransch Gouvernement Veelvuldige geiabriceerde denunciatiëii tn berichten omtrent den ftaat van zaaken hier te Lande, ten voorengcmelde einde, te doen toekomen, om daardoor aan zoodanige berichten een zweem van authentieke::, mitsgaders kien, cn nadruk by te zetten.

Dat de voorfchreeve denunciatifn en valfche induéliëa mo sten rouleeren over dezelfde objecten en poinclen, welke door den Gevangen en zyn Medegevangen % EykcnIroek te Parys, zoo in publieke Papieren ais in Petitiën of Memoriën, aan het Gouvernement aldaar, of in opzettelyke discourfen met andere Perfoonen wierden verfn-eid; en alzoo over de gewaande Engelfche gezindheid van het Bataaflche Gouvernement en het vry inkomen van Schepen met Esgêllche Producten en Koopwaaren bevragt, onder gewaande goedkeuring en toelaating' van het Gouvernement, binnen de Havenen deezer Republiek; 'over de voorgewende trouwloosheid van hetzelve in het nanrkomen van deszelfs verplichtingen jegens de Franfche Republiek, even als of door hetzelve of met deszelfs töefaatifig, de Franfche Emigranten hier te Lande gedoogd wierden, en eene wyk en fchuilplaats vonden: over de gewaande verkrachtiging der Staatsregeling, in faveur der Stadhoudcrsgezinden, als of deeze zonder onderfeheid in de Grond* vergaderingen wierden toegelaaten: over de vertirukkiit* gen, weike de Republikeinen en de Volkszaak met alleen daar dnor praeteniëlyk moesten lyden, ma-ir voornamciitlyk door hunne Remotiën van Posten waarin zy waren gefield, en welke nu door Stadhouders-gczinden wieiveil vervult; en door de ontwapening, aan fommigen hunner, die quafi voor de Volkszaak hadden durven uitkomen, bejegent: terwyl cindclyk alle zoodanige klachten en denunciatiën moesten gefta&fd en gecorroboreerd worden door ter kwaader trouw en listig uitgedagte of verdraaide vertellingen en ingewonnen of opgemaakte verklaaringen van pra;tenfe eézegdens en discourfen, van Peribonen in het Bewind geplaatst.

Dat hy Gevangen tot alle deeze werkzaamheden, voor «oo verre dezelve hier te Lande moesten plaats hebben,

zyne