Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

..gelegenheid aanweezig is, worden ontheven van dcri ■z'w'aareh last van de Adminiftratie der Civile en Crimineeie Justitie in dat voormaalig Landfchap, waartoe ook dc 'Éieesten Leden van dat Gerechts-Hof door lluniiede'r 'aanleg en beroepsbezigheden 'min berekend zyn.

Overweegende, dat by Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam in dato 21. September dezes jaa/s , aan het Departementaal Hof van'den Ouden Ysfel, hetwelk 'ten dien einde reeds Intermediair in activiteit is gefield* 'voor een gedeelte de Crimineeie Jurisdictie te vooren aan den Etttoèl van dat Landfchap 'gedemandee'rd geweest, reeds is opgedragen en door dat Hof uitgeo'elFend word.

Overweegende verder, dat by de eventuëele Organifatie der Rechterlyke Macht verre het grootfle gedeelte van dat Landfchap zal Worden gebragt onder de jurisdictie van het Hof-van Justitie van den Ouden Ysfel,

Overweegende eindelyk, dat het niet is van de competentie eener Wetgevende Vergadering zich te mengen in het fusiitiëeh', of'door eenig Befluit at'tcihte 'toetebrengen 'aan'Rccbteilyke fustc'nuën, welke aan zyde van een Geconftituêerdè Rechtbank, of-.el dti'or ife Ingezetenen die. zich da-ar door mochten bezwaard ooivèelen kunnen of mogen worden gevoerd-.

Befluit":

i°. Aah den Requestrant Jan Remmelts, te wrheneii furcheance Voor den tyd van zes marlden van het Bahftfsfeiircr.t uit het voorfchreve Landfchap, hem zyn Leven jang vpgelegd.

Denzelven al mede accordeërende, zönder gebruik van Zegels, Copiën va'n. alle de ftukken der Crimineeie Procedures zoo tegen hem als tegen Maria Jacoba Scheer gevoerd , ten einde daarvan zoodanig emploi te maaken als hv zal vérjneeneri te behooren.

-i\ Dat tJe Etfloel van het voormaalig Landfchap Dreiuhe, benevens de Lottinge, welke laatste reeds by Deer. et ven den 4. Augustus 11., was gefuspendeerd, worden gehouden voor vernietigd en opgeheeven, derzelver Ministèren Supnoosten hieronder begreepën.'

3«. Da' bet Departementaal Gerechts-Hof van den Ouden Ysfel word geauthorifeerd en gelast, met de kennisneming eu beoordaeiing van alle zoo Civile als Crimineeie

zaa-

Sluiten