is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lS* 6 JANUARY ïSoc.

Reprsefentanten Cuypers , Verbeek en van Veen , om daaromtrent; der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Be. wind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier, den a deezer, fub No. Tf ; houdende , ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreet van den 25 November des afgelopen Jaars, deszelfs confideratiën en advis, op de Requeste van A. van Wade* Tioyen, thans Schoolmeester, Voorleezer en Voorzanger teAsch,by Buur en; daarby verzogt hebbende, dat deszelfs Traélement in gemelde qualiteit mogte worden verhoogd ; (trekkende 't gezegde advis, daar heenen, om aan den voornoemde Suppliant deszelfs Traclement met één honderd Guldens te vermeerderen, en hetzelve te betaalen uit de Kas der Nationaale Domeinen, toebehoord hebbende aan den Vorst van Nasfau.

En gedecreteerd, de voorfchreeve Misfive en Requeste, in originali, te Hellen in handen van de Burgers Repraïfentanten Gerlsma, Verhoyfen en de Wit, om daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen eene Misfive van den eerst Prefideerenden en andere Raaden in den 'Hove van Justitie, over hec voormalig Gewest Bataafsch Braband, gefchreeven in den Bosch den 3 deezer, daar by aan de Vergadering inzendende, eene Nominacie van vier Perfoonen, ten einde daaruit door hec Vertegenwoordigend Lichaam genomineerd worde, in de plaacze van derzelver Medelid, Mr. Carel Benjamin van Enge* len, welke by Decreet van den 17 December des afgsloopen jaars, tot Eerlten Prefideerenden in den bo.

ven».