is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

570

7 JANUARY 1800.

Rosten, deswegens reeds gevallen of nog te vallen, i» rekening te brengen.

En gedecreteerd , de voorfchreeve Requeste en Bylagen, in originali , te zenden aan hec Uitvoerend Bewind, om, mee terugzending van dezelve , daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van Jan Nolet, Koopman ce Schiedam, daarby mee allegatie van redenen verzoekende, dat aan hem Requestrant moge worden verleend, eene nadere Prolongatie voor den tyd van drie Maanden, tot inlevering der gerequireerd wordende bewyzen, van den invoer van Rogge, ten Requeste vermeld : ftaande de prolongatie aan den Requestrant, den 26 November des afgelopen jaars geaccordeerd , eerstdaags te expireeren.

fin gedecreteerd, voorfz. Requeste, in originali, te zenden aan hec Uitvoerend Bewind, om, met terugzending van dezelve, daaromcrenc der Vergadering te dienen van confideratiën en advis. (zonder refumtie.')

f Is geleezen de Requeste van W.M. Keuchenius, om geavanceerde redenen verzoekende, de intercesfie van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, by hec Fransch Gouvernemenc, ten einde be» taling te. erlangen van zyne ten Requeste vermelde wectige geliquideerde en geapprobeerde Pratentien, wegens de een dienste der Franfche Armée, in den Jaare 1704, geleverde Goederen.

En gedecreteerd, de voorfz. Requeste en Bylage, in originali, ic ".enden aan hec Uitvoerend Bewind, ten einde cot recouvreering van des Requestrants prefentie, zodaanige demarches by \ Fransch G->ijver-

V.9-