is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i74 7 JANUARY 1800.

Is geleezen de Requeste van Hendrik Ruth vart Rosmalen, chans woonende te Uden, daar nevens overleggende een Declaratoir ter verificacie (trekken' de, van deszelfs aan deeze Vergadering gedaan verzoek, lot obtien van Gratie, wegens den door hem begaanen Manflag, aan den Perfoon van Marten Westelaken; en voorts met allegagtie van redenen verzoekende, dat daarop zodanig reguard moge worden geflagcn, als bevonden zal worden te behooren.

En gedecreteerd, voorfz. Requeste en Bylagen, in originali, te Hellen in handen van de Burgers Repra> fentanten tluber, Braaksma, Verhoyfen en ds Wit, uitmaakende de Commisfie, welke in deeze zaak benoemd is, om daaróp hec nodige reguard te liaan, {zonder refumtie.)

Is geleezen de Requeste van Jacob Sckyn, thans woonende te Amflerdam, daarby verzoekende, dac moge verftaan worden, dat hy Supplianc, in aanmerking hy bevoorens heeft geprcefteerd de gerequireerde Ampt verklaaring en ondertekening, als Opziener van Ts Lands Lynbaan, te Amflerdam voornoemd, en uit hoofde zyner verklaarde ignorantie cn onkunde, als nog tegens het doen der vërëiscbse Vcrklaa» ring, in hec Stemregister zal mogen worden ingefchreeven, en aan he<n daarvan een billiec uigegeeven; mitsgaders, dac de Agenc van de Marine moge worden geaurorifeerd, hem Supplianc in bovengem. Pose te continueeren.

, En gedecreteerd, den voornoemden Suppliant, met deszelfs eerfte verzoek, mits deezen ce renvoyee* ren aan het Gemeente Beftuur, waaronder hy behoort, wordende zyn tweede verzoek, by deezen gedeclineerd, en geweezen* van de hand. . .'

Is