Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tranfport ƒ 1^892-xo- m En gevplglyk, na aftrek van eveugem. last des Maasdyks - . . - 1210 o-o

Resteeren, als het vvaare onderwerp der te doeué uitkeenhg . . . ƒ 141S2-10- o , Van welke fom door de Roomsch-Catholyke, als tot de naasting , uic hoofde hunner relative meerderheid, gerechtigd , zoude uitgekeerd worden aan de Hervormden, en wel daadelyk na den afltand, eene evenredige fom van ruim f 722 : -: -

Wordende voorts gereférveerd eene gelyke evenredige verdeeling van het eventueel vofirdeelig Hot der Kerkrekening, zoo wel als vau iiet aandeel. welke aan Lithoyen, by 't Plan van Schikking gezeg 1 wordt te competeeren in de Pastory-huizing van Lith; terwyl eindelyk wordt voorgefield., het Kerkhof te doen blyven tot een Begraafplaats voor abe Ingezetenen, zonder dat zulks in 't vervolg binnen de Keik, waarin geene Begraaiplaatfen , aan particulieren toebehoorende, worden gevonden ^ zoude mogen plaats hebben,

De aanmerkingen nu der Gereformeerde Gemeente, waarvan wy ftraks gewaagden, (.hebbende de Roomfehc zich met het voorgeftelde Plan gaaf geconformeerd,) zyn zoo weinig betekenend, dat uwe Gecommitteerdens zullen kannen volftaan, niet dezelve iiegts kortélyk te noemen.

De benoeming der taiixateurs door dè Municipaliteit, zonder daarin de belanghebbende Kerkgenootfchappen te kennen; fchoon wy niet kunnen zien , dat de Staatsregeling, of Publieatie van 12. July 179S, iets dergelyks vorderen, komt hun eigondunkelyk vobr de tauxatie van de Kerk, met Orgel, Predikt en andere Stoelen en Banken, Veelte laag, '— en geheel te onrecht gefchied; De Kerk doch, daar de oudej in voorige tyden geheel vernield zynde, weder op nieuw herbouwd, en alleen gefchikt was voor de kleine Hervormde Gemeente, tot welke herbouwing de Roomfche Gemeente niet zoude konnen aantoonen, iets te hebben bygedragen, was der Hervormde Partieulier Eigendom;—Orgel, Predikftoel enz, was het

door

Sluiten