Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 25 j

door aankoop. — En wat het Capitaal van ƒ io,coo:-:-,

alsmede het flot der Kerkenrekening betreft, hiervan, even gelyk van 't Pastory-huis te Lith, fustineeren zy een byzonderen eigendom, zonder den grond van die fustenue te noemen. — Ook vermeenen zy, hoewel, onzes inziens, gantsch abufief, dat eene uitkeering naar evenredigheid van 't getal der Zielen, niet kan bedoeld zyn by de Staatsregeling, in de gevallen, wanneer, gelyk alhier, een grooter Kerkgenootfciiap, welk reeds voorzien is van een bekwaamer Kerkgebouw, de naasting wilde daarftellen.

Belangende de zoo evengemelde asfertiën van eigendom der Kerk, gelyk ook van Orgel, Predikftoel enz., hebben wy ter wereld geen bewys, 't zy van Aanbouw uit de afzonderlyke Kas, 't zy van den zoo gemelden aankoop geallegeerd of geproduceerd gevonden. — En, omtrent het bezwaar wegens te geringe tauxatie, moeten wy het tegendeel voor waarheid houden, op grond der verklaaring van de Municipaliteit, niet alleen by 't Plan van fchikking, maar ook in derzelve Adres van 17. April laatstleden voorkomende, dat dezelve tauxatie zy gefchied door deskundige, onzydige, en tot onderfcheidene Kerkgenootfchappen behoorende Perfoonen.

Wezenlyke remarques hebben wy ook niet omtrentj't aangetogen Plan in 't midden te brengen, dan vooreerst, ten aanzien van het Pastory-huis te Lith, waaromtrent wy niet bevroeden, uit wat hoofde, en welk aandeel de refpeclive Kerkgenootfchappen van Lithoyen, aan 't zelve zouden hebben, daar die van Lith onder eene afzonderlyke Municipaliteit ftaan, welke ook reeds, (volgends 't gepofeerde by 't Plan van fchikking,) op de gedaane reclame der Roomsch-Catholyke Gemeente aldaar, 't zelve Pastory-huis heeft doen tauxeeren, waarom wy vermeenen, dat de referve-, dienaangaande in 't voorfz. Plan voorkomende, by het te neemen Befluit behoord, en ook, zonder prejudicie, kan geomitteerd worden. Ten anderen, met betrekking tot de berekening der baaten en lasten, in welke, en mitsdien ook in de fom der uitkeering, de noodige verandering, in confor-

mï-

Sluiten